Kinus News 5780 » Program at the Ohel

Send this page to a friendShare this

Program at the Ohel

Friday, November 8, 2019 - 9:36 am
Posted by The Kinus Office

 

הכנה רוחנית לפני הכניסה אל הציון הק'

רגעי השיא של הכינוס הם אותם רגעים בהם תזכה להיות באהל הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע, להעתיר תפילה עבורך ועבור קהילתך ולשאוב כוחות מחודשים להמשך עבודת השליחות.

לקראת כל דבר שבקדושה, וק"ו כאשר מדובר בכניסה אל האהל הק' דרושה הכנה מתאימה. עבור כך הושקעו - על ידי ועד הכינוס ואנשי חברת המדיה החב"דית JEM - שעות של מחשבה והיערכות, על מנת לספק לשלוחים את היכולת להכין עצמם כראוי, בעזרת צפייה ב'מראות קודש' מיוחדים, ובהם דברי אלוקים חיים אודות מעלת עבודת השליחות.

הוידאו יוקרן על מסכים מיוחדים שיוצבו ב'טענט' הנמצא במתחם 'בית אהל חב"ד ליובאוויטש' בסמיכות לציון הק', בבוקר יום שישי בין השעות 9-10 בבוקר. החל מהשעה 7:30 בבוקר, ייצאו אוטובוסים מיוחדים מבית חיינו לכיוון האהל הק', מידי כמה דקות.

תוכן קצר של הוידאו:

• "ההשתתפות ב"כינוס השלוחים העולמי" נחשבת זכות לכאו"א מהמשתתפים, וממילא מובן מאליו שהיא זכות עבורי ועבור על הענינים כו'. ומכיון שזהו "כינוס עולמי", יש להתפלל להקב"ה שפעולתו תהי' באופן ד"הולך ומוסיף ואור" בכל העולם כולו. ואע"פ שקשה לאדם אחד להשפיע על רבים, הרי "חברא חברא אית לי'", ונוסף על זה (והוא העיקר) – בודאי ישנה סייעתא דשמיא, שהרי מדובר בחפץ ורצון לסייע לרבים מבני ישראל בהפצת התורה והיהדות" (משיחת כ"ח מרחשוון ה'תש"נ, בקשר עם כינוס השלוחים העולמי לפני שלושים שנה)

• "י"ט כסלו – תחלת מעשיך, שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ, להמשיך גילוי אור פנימיות תורתינו הקדושה, אשר נמשך ביום הזה [בחג הגאולה י"ט כסלו] בבחי' המשכה כללית על כל השנה" (ממאמר ד"ה זה היום תחלת מעשיך, י"ט כסלו ה'תשד"מ)

• ניגוני רבותינו נשיאינו

• "הביאור היחיד שמצאתי הוא, שמעתה הענין עבר מ"הנשיא הוא הכל" אל "הכל", היינו לכל אחד ואחד מישראל .. ובנוגע לפועל – יש לפרסם, ביתר שאת וביתר עוז, עד שהענין יגיע לידיעתו של כאו"א מישראל, אשר על ידי מעשה אחד ויחיד, דיבור אחד ויחיד, או מחשבה אחת יחידה, ביכלתו להביא ישועה והצלה לעולם, כפסק דין הרמב"ם! .. כדאי ונכון שבכל אסיפת כו"כ מישראל יזכירו ויעוררו: הקשיבו יהודים! הוספת מעשה אחד ע"י כאו"א מכם – ובפרט על ידי שלושה יהודים ביחד – יכולה להיות המעשה שהוא ה"מכה בפטיש" לפני הגאולה האמיתית והשלימה" (משיחת חג הפורים ה'תשמ"ז)

אל תפספס הזדמנות מיוחדת זו!

 


Comments on: Program at the Ohel


There are no comments.