shluchos-schedule.jpg 

תוכנית כללית: כינוס השלוחות העולמי ה'תשע"ט

שבת קודש, כ' שבט26 בינואר
תפילת שחרית 10:00
עונג שבת וסדר ניגונים 16:00
מוצאי שבת – הבדלה 17:50
אוטובוסים ל'פאלאס'  
מלווה מלכה ותוכנית מרכזית 20:30
 
יום ראשון, כ"א שבט27 בינואר
תפילת שחרית 8:30
ארוחת בוקר - א"ת 9:15
יריד הקניות - א"ת 9:00-15:00
התמונה המרכזית 10:15
סנדאות חלק 4 - א"ת 11:15-12:30
ארוחת צהריים - א"ת 12:30
סדנאות חלק 5 - א"ת 12:45-14:00
תפילת מנחה; כיבוד קל - א"ת 14:15
אוטובוסים ל'באנקעט' " 16:00
מעמד ה'באנקעט' החגיגי 17:30
פארבריינגען  
   
יום שני, כ"ב שבט–28 בינואר
אוטובוסים לאהל 9:00
מעמד הפ"נ הכללי 10:00
ארוחת בוקר\צהרים – א"ת 11:30
מושב מרכזי – לדמותה של הרבנית 12:30
 
יום חמישי, י שבט24 בינואר
תפילת שחרית 8:30
אוטובוסים למרכז הכנסים  11:00
ארוחת צהרים 12:15
מפגש היכרות 12:45
שיעורי לימוד 12:45-13:30
סדנאות חלק 1 - פאלאזו 13:30-14:45
סדנאות חלק 2 - פאלאזו 15:00-16:15
תפילת מנחה; כיבוד קל - פאלאזו 16:15
סדנאות חלק 3 - פאלאזו 16:30-18:00
ארוחת ערב – מושב כללי - פאלאזו 18:30
אוטובוסים לקראון הייטס 21:00
   
יום שישי, י"ט שבט–25 בינואר
תפילת שחרית 8:30
ארוחת בוקר - א"ת 9:15
מושב מרכזי - א"ת 10:30-12:00
ארוחת צהריים - א"ת 12:00
מושב הלכתי עם רבני חב"ד - א"ת 12:30-14:00
הדלקת נרות 16:47
עונג שבת 21:30
     
 
שימו לב: כל המושבים והארוחות, כולל שבת, מיועדים לשלוחות בלבד. הכניסה למושבים המרכזיים תתאפשר רק באמצעות הצגת תג הזיהוי. האורחות והמורות תצטרפנה לשלוחות ל"באנקעט" החגיגי בלבד. תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.

 

PrintSend this page to a friendShare this